Общи условия за участие в програмите Вътрешна хармония

Общите условия уреждат взаимоотношенията между лицата взели решение да участват в менторска програма под ръководството на д-р Галя Манчева „Вътрешна хармония” и д-р Галя Манчева.

Всяко лице, което вземе решение за включване в програмите „Вътрешна хармония” , наричано за краткост „Участник” декларира, че е прочело и приема следните условия, определени от доставчика на услугата, наричан за краткост „Компанията”:

Компанията:

1) «Участникът» се съгласява да заплаща пълните вноски за 12-месечната програма, в която участва, независимо дали в действителност посещава отделните сесии и независимо дали заплащате сумата еднократно или чрез вноски месец за месец. Ако не заплати някоя такса в срок от 30 дни от датата, след като е проведена съответната сесия, «Компанията» си запазва правото да прекъсне временно ползите от програмата, докато «Участникът» не изплатите дължимите суми.

 

 

2) «Участникът» се съгласява:

  • да не злоупотребява с интелектуалната собственост на «Компанията»;
  • да не разгласява информация за „Компанията” или други участници, която е конфиденциална;
  • всички материали и информация, която получава от «Компанията», са нейна интелектуална собственост, принадлежат изцяло на «Компанията» и могат да се използват само както е указано от «Компанията»
  • преработката, разпространението и продажбата на тези материали на трети лица е строго забранено.

 

 

3) «Участникът»:

1.)  Декларирата, че е запознат и с Политиката за защита на личните данни на компанията, публикувана на сайтовете на компанията https://consult.mancheva.info/privacy-policy/ и дава съгласието си за обработване на предоставените от него лични данни за целите на програмата.

2.)  Дава съгласието си да получава допълнителна (включително маркетингова) информация във връзка с програмата, както и за други събития и програми на «Компанията».

3.)  Дава съгласието си да бъде правено видео и фотозаснемане по време на събитията от програмата и снимките/видеата да бъдат използвани с маркетингова цел и за лична употреба на участниците в програмата.

4.)  Декларира, че е наясно с правата си по Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и че можете да ги упражните по всяко време, като «Компанията» е осигурила възможност за това.

5.)   Декларира, че е наясно, че «Компанията» полага всички усилия да предостави програмите в техния пълен потенциал. Всички отзиви могат да бъдат проверени и конкретни примери могат да бъдат предоставени при молба за такива. Отзивите и примерите обаче не са предназначени да гарантират, че всеки ще получи същите или подобни резултати. Успехът на всеки човек зависи от много фактори, които включват неговата подготовка, отдаденост, желание и мотивация.

 

От своя страна «Компанията» се задължава да пази интелектуална собственост и идеи на «Участника» и да не разгласява информация, която е конфиденциална, без неговото изрично съгласие.