Политики за поверителност

В тези Политики за поверителност Мага Паладион” ЕООД предоставя информация за Вашите лични данни,  като за целта обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас.

Кои сме ние?

consult.mancheva.info  е уеб сайт на  „Мага Паладион” ЕООД – търговско дружество с ЕИК 205477648.

„Мага Паладион” ЕООД   е администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в пълно съответствие с изискванията на разпоредбите на европейското и национално законодателство, включително съобразно нормите на GDPR – Общия регламент за защита на личните данни (ОРВД), Закона за защита на личните данни и относимото законодателство.

Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи ключови моменти и  информация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Мага Паладион” ЕООД  (наричано оттук нататък „Мага Паладион”) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност Мага Паладион декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация, чрез която може да  бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко, представлява лични данни.

Какви лични данни събира Мага Паладион чрез сайта си consult.mancheva.info за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до уеб портала и услугите си, Мага Паладион събира следната информация за Вас:

 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви;
 • Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;

Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, в случай на необходимост, при сключване на договори и изпращане на заявки за оферти между Вас и Мага Паладион.

На какво основание Мага Паладион обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Мага Паладион обработва личните Ви данни на договорно основание,  за да предостави информация във връзка с преддоговорни отношения и/или за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.

Мага Паладион обработва личните Ви данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Съгласието би ще бъде необходимо като основание за обработка например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

 Мага Паладион обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Мага Паладион може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите, предлагани от Мага Паладион;
 • За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;
 • За статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения на Мага Паладион към Вас.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си Мага Паладион обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

– чрез посещение на уеб портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

– чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на Мага Паладион. Формулярите се предоставят и попълват в Офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;

– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Мага Паладион;

– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочени срок във всеки случай на наличие на законово задължение – по силата на законово основание за обработка на лични данни.

Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до оттегляне на съгласието Ви.

В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим по изпратено чрез платформата ни на сайта мнение и коментар, то срокът за съхранение е 5 години.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Мага Паладион се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Мага Паладион да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Дружества, предоставящи куриерски услуги;

– Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

– Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка;

Мага Паладион има право да предостави личните Ви данни на свързани дружества, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице правен интерес, свързан с  обработката на личните Ви данни за административни цели и нужди. Такива трансфери са допустими при стриктно спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Мага Паладион обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Мага Паладион коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл чрез формата за контакт.
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Мага Паладион в случай че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл чрез формата за контакт.
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме личните Ви данни и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

Промени в Политиката за поверителност

За да отразим съответните промени в законодателството, е възможно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.

Тук, на нашия уебсайт е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за поверителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.

По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на дружествата от групата на Мага Паладион.

Тази Политики за поверителност е приета от Мага Паладион на 10.06.2019 г. и е актуализирана към 20.01.2020 г.